Nævnet

Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Afgørelser vedr. midlertidig opholdstilladelse
  (09-07-2015)
  Flygtningenævnet har i dag truffet afgørelse i to sager vedrørende ansøgere fra Syrien, hvor Udlændingestyrelsen ikke har fundet grundlag for at give opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, men har givet opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig opholdstilladelse).

  I begge sager har Flygtningenævnet stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om afslag på opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2.

  Flygtningenævnets præmisser i de to sager kan findes under praksis for Syrien (syri/2015/16 og syri/2015/17).
 • Flygtningenævnet har skiftet ressort fra Justitsministeriet til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
  (30-06-2015)
  Ressortansvaret for sager vedrørende udlændingeområdet, herunder sager vedrørende asyl, og de til området hørende institutioner m.v. er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet overført fra Justitsministeriet til det nyoprettede Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium. Ressortomlægningen omfatter således også Flygtningenævnet og indebærer blandt andet, at de medlemmer af nævnet, som gjorde tjeneste i Justitsministeriets departement, og som i forbindelse med omlægningen er blevet overført til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, kan fortsætte som medlemmer af nævnet. Ressortomlægningen indebærer endvidere, at medarbejderne i Flygtningenævnets Sekretariat overføres fra Civilstyrelsen til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, der herefter varetager sekretariatsbetjeningen af nævnet. Henvisninger på hjemmesiden til ”Justitsministeriet”, ”Justitsministeren” eller ”Civilstyrelsen” skal herefter læses i lyset af den ændrede ressortfordeling.
 • Afgørelser vedrørende overførsel af familier med mindreårige børn til Italien efter Dublin-forordningen – udmøntning af Tarakhel-dommen
  (18-06-2015)
  Flygtningenævnet har den 12. juni 2015 truffet afgørelse i tre prøvesager vedrørende overførsel af familier med mindreårige børn til Italien efter Dublin-forordningen. Nævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel til Italien. Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens § 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens § 46, stk. 2. Et kort resumé af sagerne og præmisserne fra en af de omhandlede afgørelser kan læses ved at klikke på nyheden.

Nyhedsarkiv

 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse.

 

Flygtningenævnet | Adelgade 13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post