Om Flygtningenævnet

 • Flygtningenævnet er et uafhængigt kollegialt domstolslignende for-valtningsorgan. Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asyl-relaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a.

Læs mere om Flygtningenævnet

Statistik og måltal

 • Her kan du finde den seneste statistik omkring nævnets virksomhed. 

Statistik for nævnets virksomhed

 

Nyheder

 • Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen
  (03.07.2014)
  Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen. Nævnet har stadfæstet Udlændingestyrelsens afgørelser om overførsel til Bulgarien i tre sager, i syv sager er afgørelsen om overførsel til Italien stadfæstet, mens nævnet i én sag har udsat afgørelsen om overførsel til Italien, indtil der foreligger en dom i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols sag Tarakhel mod Schweiz (29217/12).

  Sagerne er behandlet på skriftligt grundlag af et samlet nævn, jf. udlændingelovens § 53, stk. 8, 2. pkt., og nævnets forretningsordens § 46, stk. 2.

  Præmisserne fra fire udvalgte afgørelser kan læses ved at klikke her .
 • Information til advokater vedrørende beskikkelse i sager om overførsel efter Dublinforordningen
  (03.07.2014)

  Læs nærmere ved at klikke her.
 • Ny formand for Flygtningenævnet
  (19.06.2014)
  Flygtningenævnets hidtidige formand, landsdommer Bent Ove Jespersen, fratræder med udgangen af juni 2014.

  Flygtningenævnets formandskab har valgt landsdommer Henrik Bloch Andersen som ny formand for Flygtningenævnet med virkning fra den 1. juli 2014.
 

 • Ovenfor har du direkte adgang til nævnets baggrundsmateriale for et konkret land.

 • Flygtningenævnet udarbejder løbende resumé af et repræsentativt udvalg af nævnets afgørelser med henblik på offentliggørelse. 

 
   

Flygtningenævnet | Adelgade 11-13 | DK-1304 København K | Telefon +45 3392 3334 | Fax +45 3920 4505 | E-mail fln@fln.dk | Sikker Digital Post